Over de Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wab, is per 1 januari 2020 van kracht. Wat betekent dat er voor werkgever en werknemer?

In grote lijnen: de flexibele werknemer krijgt meer rechten en de werknemer in vaste dienst kan eerder en goedkoper ontslagen worden. De kloof tussen flex en vast moet zo gedicht worden. Wat verandert er precies?

De ketenregeling
Er mag door de Wab in totaal drie jaar lang met tijdelijke contracten gewerkt worden totdat er een vast dienstverband ontstaat. Dat was twee jaar. Ook contracten die bij de inwerkingtreding van de Wab al lopen vallen onder de nieuwe regels. Het maximum van drie tijdelijke aansluitende contracten blijft. (Zie ook onze blog hierover.)

De transitievergoeding
Door de Wab wordt de transitievergoeding – de financiële vergoeding bij ontslag – vanaf dag 1 ook van toepassing op tijdelijke contracten. Dat was voorheen pas na twee jaar dienstverband. De transitievergoeding is 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar, berekend over de werkelijke contractduur.

De ww-premie
De ww-premie voor werknemers met een tijdelijk contract wordt 5 procent hoger dan voor personeel met een contract voor onbepaalde tijd. Studentenbaantjes voor jongeren onder de 21 jaar zijn uitgezonderd van de hogere premie.

Het ontslagrecht
De Wab maakt ontslag mogelijk als er sprake is van een optelsom van redenen; de cumulatiegrond (zie ook onze blog hierover). Verschillende kleine redenen kunnen leiden tot één ferme conclusie: ontslag. Er zijn zes elementen namelijk:

 • frequent ziekteverzuim;
 • disfunctioneren;
 • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar;
 • een verstoorde arbeidsverhouding, of
 • andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

De oproepkracht
Oproepkrachten hebben door de Wab veel meer rechten (zie ook onze blog hierover). Dat heeft gevolgen voor de nulurencontracten en de min-maxcontracten zoals:

 • Een oproep moet minstens 4 dagen van tevoren zijn gedaan, anders mag de oproepkracht weigeren. De werkdag telt niet mee bij de 4 dagen termijn, dus als je op vrijdag iemand nodig hebt dan moet je dat op maandag laten weten. In de cao kan de termijn van 4 dagen worden verkort tot 24 uur.
 • Een oproep moet altijd voor een werkduur van minimaal 3 uur zijn.
 • Als een wijziging te laat (korter dan vier dagen van tevoren) wordt doorgegeven dan heeft de oproepkracht recht op loonbetaling over de uren van de oorspronkelijk oproep. Ook als het aantal uren wijzigt, kan de oproepkracht zich beroepen op de oorspronkelijke afspraak.
 • In de 13e maand dat de werknemer werkt op afroepbasis moet de werkgever een aanbod doen voor een vast aantal uren, gebaseerd op het gemiddelde van het afgelopen jaar. Als de werkgever dat nalaat, kan de oproepkracht er met terugwerkende kracht zelf een beroep op doen.
 • De oproepkracht hoeft niet in vaste dienst als hij niet wil. Wel moet er na 12 maanden weer een aanbod voor een vast aantal uren worden gedaan.
   

Natuurlijk zijn er nog tal van uitzonderingen en kleine details voor uw specifieke omstandigheden.
In de praktijk komt het erop neer dat we samen naar de perfecte kandidaat of de perfecte vacature zoeken met het perfecte contract zoeken. We praten u graag bij wat het in de praktijk betekent voor uw bedrijf of uw baan. Bel of e-mail gerust!